Webketoan - Accounting Hub

Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần nâng cao chất lượng thị trường dịch vụ kế toán và năng lực của cộng đồng kế toán.

Chúng tôi đang từng bước triển khai và hoàn thiện mạng lưới đối tác, cộng tác viên và giải pháp kỹ thuật để triển khai phục vụ một cách tốt nhất. 

Xem thêm

Our Industries Served

Frequently Ask Question

What do you mean by digital documentation?

Digital documents are those that exist in electronic form. They may also exist in physical paper form, or they may exist exclusively in digital form. Digital documents may be stored on electronic media, such as hard drives, iCloud servers, exabyte tape or any manner of electronic media

What are the methods of filing?

There are 5 methods of filing:

  • Filing by Subject/Category.
  • Filing in Alphabetical order.
  • Filing by Numbers/Numerical order.
  • Filing by Places/Geographical order.
  • Filing by Dates/Chronological order.

What are the 3 types of filing systems?

Filing and classification systems fall into three main types: alphabetical, numeric and alphanumeric. Each of these types of filing systems has advantages and disadvantages, depending on the information being filed and classified. In addition, you can separate each type of filing system into subgroups.

Meet Experienced Professional

Sara Min

Sara Min

Sales Director

Emily Hanna

Emily Hanna

Designer

Patrick

Patrick

System Engineer

Our Blog