3 vấn đề cần lưu ý khi xây dựng giá bán dựa trên giá thành

22

Aug

3 vấn đề cần lưu ý khi xây dựng giá bán dựa trên giá thành

Tùy theo chiến lược giá mà DN có nhiều phương pháp định giá bán khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp định giá phổ biến là tính trên giá thành sản phẩm. Việc này nghe chừng rất phổ thông, nhưng yêu cầu cơ bản là giá thành phải được tính toán hợp lý, kịp thời thì không dễ thực hiện. Để việc tính toán giá bán được hợp lý, giúp cho việc ra quyết định kinh doanh đúng đắn thì DN cần chú ý 3 vấn đề sau